Què és l’FP Dual per a les empreses?

Les empreses teniu un paper clau en la FP Dual: si no hi ha empreses disposades a oferir llocs d’aprenentatge, l’FP Dual no pot existir. En qualsevol sistema d’FP Dual, les empreses i els centres de formació professional són corresponsables de la formació d’aprenents.

Les empreses necessiten perfils cada vegada més especialitzats però, moltes vegades, no troben joves amb una formació que encaixi específicament amb les seves necessitats. Davant aquesta situació, la FP Dual apareix com una solució a el problema. Us ofereix l’oportunitat de contribuir a la formació d’aprenents que s’ajustaran millor a les vostres necessitats i expectatives.

L’FP Dual és una oportunitat per crear una “pedrera” de futurs empleats qualificats. Això implica un estalvi en els costos de selecció externs d’empleats ia més un estalvi en els costos d’adaptació dels empleats als llocs de treball.

Quan la FP Dual s’impulsa des d’un clúster o una associació empresarial local, pot ajudar a elevar el nivell de qualificació dels empleats d’aquests sectors econòmics.

La Formació Professional Dual és una modalitat de formació professional en la qual els alumnes passen més de la tercera part de la seva formació a l’empresa com a aprenents. La formació de l’alumne és supervisada en tot moment per dos tutors. Un centre educatiu i un altre de l’empresa.

Hi ha diverses formes de relació entre empresa i aprenent: conveni, beca o contracte. La retribució dels aprenents és un element de qualitat que des de l’Aliança volem reivindicar i estendre a totes les empreses que participen en el sistema dual.